NFK

Dure behandelingen, dure geneesmiddelen

Nieuwe geneesmiddelen die helpen, horen in het basispakket. Ze moeten beschikbaar zijn voor alle patiënten die daar baat bij kunnen hebben.

Binnen de oncologie worden veel nieuwe dure behandelingen en geneesmiddelen ontwikkeld. Deze (geregistreerde) middelen zijn niet altijd in het basispakket opgenomen. Als ze dat wel zijn, is er soms ontoereikend budget om ze volgens de richtlijnen van de oncologische beroepsgroep voor te schrijven. Omdat er steeds meer innovatieve geneesmiddelen worden ontwikkeld en het zorgbudget minimaal groeit, komt de toegankelijkheid van deze middelen steeds verder onder druk te staan. Voor patiënten is het in de huidige situatie niet duidelijk waar ze recht op hebben en of ze ook krijgen waar ze recht op hebben.

Wat is nodig?

 • De oncologen moeten zorgen dat geregistreerde innovatieve geneesmiddelen zo snel mogelijk worden opgenomen in de richtlijnen. Het Zorginstituut (verantwoordelijk voor wat er in het basispakket komt) neemt deze richtlijnen als uitgangspunt.
 • Als middelen goed werken maar te duur zijn, moet de prijs omlaag. Als de industrie dit niet zelf doet, moet dat door middel van prijsonderhandelingen bij voorkeur op EU-niveau afgedwongen worden.
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) moet voldoende budget ter beschikking stellen aan ziekenhuizen om de geneesmiddelen te kunnen betalen.
 • Verzekeraars en ziekenhuizen moeten sluitende afspraken maken over de financiering van geneesmiddelen. Patiënten mogen niet de dupe worden van discussies over wie het risico draagt bij budgetoverschrijding.  
 • Verzekeraars en ziekenhuizen moeten doorverwijzing van patiënten naar expertisecentra regelen indien dat voor de kwaliteit van de behandeling noodzakelijk is. Financiële argumenten mogen hierbij geen rol spelen.
 • Patiënten moeten behandeld worden volgens de richtlijnen, behalve als dat om medische redenen niet kan.
 • Iedere patiënt krijgt eerlijke en volledige voorlichting en maakt samen met de arts de keuze voor een therapie. Dat kan ook een palliatief traject zijn.

Wat we doen
NFK zet zich in voor beschikbaarheid van geregistreerde innovatieve geneesmiddelen in het basispakket.

Actie voor geneesmiddelen
Wij komen concreet in actie richting VWS, Zorginstituut Nederland, verzekeraars en ziekenhuizen wanneer de beschikbaarheid van specifieke middelen in het geding is, zoals bij Nivolumab (longkanker en melanoom), Pertuzumab (borstkanker), Ibrutinib (hematologie) en Palbociclib (borstkanker).

Media
NFK en haar lidorganisaties laten ook regelmatig hun standpunt horen in de media.

Werkgroepen en overleggen
NFK neemt deel aan een groot aantal werkgroepen en reguliere overleggen, adviseert en draagt bij aan relevante rapporten. Een overzicht:

 • Deelname in de regiegroep horizonscanning en in de werkgroep horizonscanning oncologie, beide ingesteld door VWS.
 • Deelname in het voortgangsoverleg over het integraal pakket maatregelen toegankelijkheid innovatieve geneesmiddelen bij VWS.
 • Deelname aan de oncologietafel van het Zorginstituut.
 • Deelname aan verschillende werkgroepen in het traject Zinnige Zorg bij het Zorginstituut.
 • Deelname aan het reguliere overleg van patiënten- en consumentenorganisaties CBG.
 • Beoordeling van conceptadviezen voor geneesmiddelen bij het Zorginstituut.
 • Advisering van het Zorginstituut op het gebied van niet-farmacologische behandelingen van levermetastasen (onder meer thermale ablatie en radioembolisatie).
 • Deelname aan de werkgroep protonentherapie bij het Zorginstituut
 • Leveren commentaar op rapporten, procedures en werkwijzers van het Zorginstituut  over voorwaardelijke financiering en kosteneffectiviteit.
 • Is betrokken bij de totstandkoming van procedures op gebied van beoordeling van nieuwe geneesmiddelen bij het Zorginstituut en VWS.
 • Co-auteur van het rapport over de toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen (2015) van KWF Kankerbestrijding.
 • Onze beleidsmedewerker geneesmiddelen is op persoonlijke titel door de Europese Commissie benoemd in de Committee Orphan Medicinal Products bij de European Medicines Agency, Londen.


Ons team 

Pauline Evers, beleidsmedewerker geneesmiddelen
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
T 030 - 291 60 93
E p.evers@levenmetkanker.nl