NFK

Transparantie en concentratie

Praktijkvariatie: weten wat het beste ziekenhuis is (transparantie) en bundeling van kennis en ervaring in expertcentra (concentratie)

Er moeten expertcentra komen voor een groot aantal (sub)kankersoorten. Elk expertcentrum krijgt een regierol in de zorg voor een specifieke (sub)aandoening. Expertise en kwaliteit van de behandelingen per ziekenhuis moeten zichtbaar zijn voor de patiënt.

Het is voor patiënten onduidelijk wat de beste ziekenhuizen en behandelteams zijn voor de verschillende vormen van kanker. Ze staan daarin niet alleen. De oncologie heeft een enorm snelle ontwikkeling doorgemaakt: zorg is steeds complexer geworden, de kennis van steeds hoger niveau en er ontstaan steeds meer (sub)specialisaties. Ook voor de medisch specialisten zelf is het niet langer mogelijk om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in de volle breedte van de oncologie. Wij zijn daarom van mening dat er expertcentra nodig zijn voor de verschillende kankersoorten en subsoorten. Deze centra moeten een regierol krijgen in de zorg. Andere ziekenhuizen kunnen met deze centra samenwerken. Ze krijgen een bindend behandeladvies of kunnen hun patiënten naar deze centra verwijzen. Op deze manier krijgen patiënten gelijke toegang tot state-of-the-art oncologische zorg. Naar onze mening is het huidige systeem met wijdverspreide oncologische zorg niet langer houdbaar. Tijden veranderen. Daarin past ook dat de oncologisch medisch specialisten zich verder zullen gaan (sub)specialiseren.

Wat is nodig?
Patiënten willen weten welk ziekenhuis de beste behandeling biedt voor hun vorm van kanker. Wij pleiten daarom voor transparantie en de vorming van expertcentra.

  •  Transparantie

Elke ziekenhuis moet transparant zijn over:
-    Beschikbare expertise (buitengewone expertise medisch specialisten)
-    Beschikbare diagnostische mogelijkheden
-    Beschikbare behandelingen,
-    Uitkomsten van behandelingen, zowel klinisch als patiëntervaringen.

  • Concentratie in expertcentra

De zorg per (sub)vorm van kanker moet worden geconcentreerd in expertcentra. Deze centra kunnen de complete zorg voor de aandoening op zich nemen, inclusief diagnostiek en (een deel van) de behandeling, of alleen een regierol vervullen. De expertcentra werken samen met partnerziekenhuizen, zodat waar mogelijk de zorg ook dichtbij huis gegeven kan worden. Deze samenwerking is niet vrijblijvend, maar formeel vastgelegd voor de diagnostiek en behandelingen die het betreffende ziekenhuis uitvoert.

Wat we doen?

  • We maken het aanbod en de expertise van ziekenhuizen transparant in onze patiëntenwijzers. Ziekenhuizen krijgen de ruimte om zelf hun visie te geven op de zorg die ze leveren. Ook de  betreffende patiëntenorganisatie geeft een visie over de kwaliteit per aandoening per ziekenhuis.
  • Vanuit patiëntenperspectief zetten we per aandoening ambitieuze kwaliteitscriteria en visies op. Hierover gaan we in gesprek met alle betrokkenen, waaronder medisch specialisten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. We willen dat de oncologische zorg georganiseerd wordt vanuit medisch inhoudelijke urgentie, niet vanuit geld of andere belangen.


Team
Irene Dingemans, projectleider kwaliteit van zorg
T 030 - 291 60 99
E i.dingemans@levenmetkanker.nl