Vandaag publiceert KWF het signalement ‘Toegankelijkheid van dure geneesmiddelen’. In december 2013 vroeg NFK in de media al aandacht voor het probleem van toegankelijkheid van dure geneesmiddelen. Op dit moment lijkt die nog niet in gevaar maar met veel nieuwe middelen in de pijplijn en een beperkte groei van het ziekenhuis budget liggen problemen op de loer. De Levenmetkanker-beweging vindt dan ook dat voorgestelde maatregelen in het KWF signalement met voortvarendheid moeten worden aangepakt.

Het signalement constateert dat de uitgaven aan innovatieve geneesmiddelen de komende jaren aanzienlijk harder stijgen dan de budgeten van de ziekenhuizen. Om de toegankelijkheid te waarborgen worden een aantal oplossingen aangedragen.

De Levenmetkanker-beweging vindt dat de beroepsgroep beter moeten anticiperen op nieuwe middelen: de plek van deze middelen in de behandeling moet snel vastgelegd worden in richtlijnen, behandelprotocollen en adviezen van de commissie beoordeling geneesmiddelen. ‘Registratie van een middel hoeft niet automatisch hoeft te betekenen dat een middel ook vol ingezet wordt: middelen met marginale ziekteverbetering maar veel bijwerkingen en negatieve impact op kwaliteit van leven moeten niet of met grote terughoudendheid gebruikt worden’ zegt Pauline Evers. De patiëntenbeweging moet in dit proces van vaststellen van meerwaarde betrokken zijn.

Middelen die wel toegevoegde waarde hebben moeten voor alle patiënten toegankelijk zijn. Wanneer de kosten hoog zijn moeten die teruggedrongen worden door op alle fronten de prijs te reduceren. Onderhandelen met de fabrikant door VWS, ziekenhuizen en / of verzekeraars kan helpen de prijs te verlagen. Wanneer er een grens gesteld gaat worden aan wat een middel maximaal mag kosten kan dat alleen nadat een maatschappelijk debat is gevoerd en een politiek besluit is genomen.

Registratie en vergoedingsautoriteiten moeten zich beraden op het nut en de noodzaak van de enorme hoeveelheid onderzoeksgegevens die zij vragen. Deze leiden soms tot schijnveiligheid tegen enorme onderzoekskosten. Dit maakt het ontwikkeltraject onnodig duur en lang. Hiervoor is actie op Europees niveau nodig.

Tot slot moeten artsen en patiënten altijd nagaan welke behandeling het meest gepast is. Hierbij is open en transparante voorlichting en een zorgvuldige afweging, waarbij ook de optie van niet behandelen aan de orde komt, van groot belang.
Deel via

Lees verder...

  1. 18 juni 2014 Deelname focusgroep voor richtlijn Pijn bij Kanker
    Lees verder
  2. 16 juni 2014 Inzicht in kwaliteit borst- en darmkankerzorg belangrijke eerste stap
    Lees verder
  3. 16 juni 2014 Start crowdfunding campagne voor apparaat dat helpt bij vaststelling hoofd-halskanker
    Lees verder