Recent is de zorgstandaard Kanker aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Het document, opgesteld door zorgprofessionals en patiënten, beschrijft de wenselijke inhoud en organisatie van de oncologische zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Dat wil zeggen: oncologische zorg die aansluit op de behoeften en verwachtingen van patiënten en die bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

De zorgstandaard Kanker komt voort uit de agenda van het in 2010 afgeronde Nationaal Programma Kankerbestrijding. De wens is om te komen tot meer samenhang in de oncologische zorgketen. Drie partijen hebben deze uitdaging gezamenlijk opgepakt: patiëntenbeweging LevenmetKanker (voorheen NFK), KWF Kankerbestrijding en IKNL. Zij zijn trekker van de zorgstandaard Kanker en committeren zich aan de implementatie ervan.

Belangrijke meerwaarde van de zorgstandaard is dat deze een kader biedt waarmee bestaande en nieuwe kwaliteitsinstrumenten gebundeld worden voor de gehele zorgketen in het gehele ziektetraject van patiënten. De zorgstandaard Kanker verwijst voor een belangrijk deel naar geautoriseerde richtlijnen voor oncologische zorg en is gebaseerd op vastgestelde kwaliteitscriteria van de wetenschappelijke beroepsgroepen en patiëntenorganisaties. De uitwerking van de zorgstandaard Kanker varieert in de praktijk per tumorsoort, per doelgroep en per regio.

De zorgstandaard Kanker schetst een toekomstperspectief dat de komende jaren stapsgewijs wordt ingevuld. Patiëntenorganisaties, beroepsgroepen, zorgverzekeraars, kenniscentra en wetenschappelijke instituten werken hierin samen.

De zorgstandaard Kanker is geen richtlijn waarin staat hoe de oncologische zorg georganiseerd moet worden. Het is geen nota op basis waarvan zorg kan worden ingekocht. Het is een kwaliteitskader met een aantal streefnormen. In de praktijk zullen deze op verschillende manieren worden uitgewerkt. Passend bij regionale omstandigheden, beschikbare middelen en aanwezig infrastructuur.

Patiëntenbeweging LevenmetKanker gaat zorgen voor het onderhoud en beheer van de zorgstandaard.

20 oktober 2014

Deel via

Lees verder...

  1. 17 oktober 2014 Steeds vaker dreigend tekort aan geneesmiddelen voor kanker
    Lees verder
  2. 14 oktober 2014 Werp een kritische blik op richtlijnen Gliomen en Wervelmetastasen
    Lees verder
  3. 13 oktober 2014 De verkeerde zorgpolis kan u duur komen te staan
    Lees verder