• Slider

Patiëntenparticipatie

Sinds 2015/2016 is de vraag naar inbreng van het patiëntperspectief en ervaringsdeskundigheid sterk toegenomen. De belangrijkste verklaring is dat de overheid sterk stuurt op tripartiete samenwerking tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten. Maar ook ziekenhuizen, koepels, onderzoekers, IKNL, ZINL en andere partijen vragen om concrete participatie door (ex-)patiënten (richtlijnen, onderzoek, kwaliteit van zorg, media, etc.). Bij NFK en de kpo’s leidt dit tot grote aantallen participatie-aanvragen, waar de organisaties niet op toegerust zijn. De inbreng van ervaringsdeskundigheid vindt nu versnipperd en inefficiënt (of vaak niet) plaats. Het ontbreekt aan coördinatiecapaciteit en opleidingsaanbod dat past bij de gevraagde expertise van vrijwilligers.

NFK heeft in 2016 een federatiebrede inventarisatie uitgevoerd, gericht op de behoefte aan patiëntparticipatie bij kpo’s en het bureau, hoe de kpo’s het tot nu toe hebben georganiseerd, hoeveel aanvragen er zijn en hoeveel vrijwilligers, op welke onderwerpen ze worden ingezet, en waar de knelpunten bij kpo’s en het bureau liggen. De verschillen tussen de kpo’s zijn groot. Enkele kpo’s hebben een eigen beleid op patiëntparticipatie en voldoende vrijwilligers, maar de meeste kpo’s en ook het bureau hebben hiervoor onvoldoende capaciteit en expertise.

Grofweg zijn er 1.600 vrijwilligers op enige wijze verbonden aan de kpo’s en NFK, die inzetbaar zijn op verschillende onderwerpen zoals richtlijnen, kwaliteit van zorg, onderzoek, negentien dure geneesmiddelen, arbeidsparticipatie, Els-Borstgesprekken, etc. Op basis van het onderzoek bleek dat er grote behoefte is aan centrale coördinatie en beleid met betrekking tot vraag en aanbod van ervaringsdeskundigheid.

Eind 2016 is er een plan voor professionalisering van patiëntparticipatie ontwikkeld dat voorziet in beleid, centrale coördinatie en opleidingsmogelijkheden voor vrijwilligers. Financiering van dit plan is nog een aandachtspunt.