Een ex-kankerpatiënt die een overlijdensrisicoverzekering (ORV) of uitvaartverzekering wil afsluiten hoeft na verloop van tijd bij zo’n aanvraag niet meer te melden dat hij kanker heeft gehad. Deze regeling wordt de schone lei-regeling genoemd.

Belangrijk:
De regels die bepalen of je moet melden dat je kanker had, zijn best ingewikkeld. Daarom is deze lijst van veelgestelde vragen opgesteld. Hierin hebben we de regels zo zorgvuldig mogelijk verwerkt. De veelgestelde vragen geven je een beeld hoe de regels werken. Je kunt er echter géén rechten aan ontlenen. Hoe de regels in jouw situatie concreet uitpakken, wordt immers door heel veel factoren bepaald. Je bent dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie over je gezondheid. Overleg daarom met je verzekeringsadviseur over de verzekering en overleg met je huisarts of medisch specialist als je twijfelt of te weinig informatie hebt om je gezondheidsverklaring in te vullen.

Vragen over de toepassing van de schone lei-regeling

Wat als ik een verzekering wil afsluiten boven de vragengrens?

Als je een verzekering sluit boven de vragengrens moet je, als je kanker hebt of hebt gehad, dit altijd melden op de gezondheidsverklaring. Dus ook als je langer dan 10 jaar kankervrij bent.

Hoe weet ik of ik onder de regeling val?

Dit kun je terugvinden in de gezondheidsverklaring van de verzekeraar. Daarin staan de voorwaarden om onder de regeling te vallen. Overleg met je huisarts of medisch specialist, zeker als je twijfelt of je situatie aan de voorwaarden voldoet. Daarnaast kun je binnenkort ook een tool gebruiken om te zien of je wel of niet onder de regeling valt. Om de tool goed te kunnen doorlopen is het belangrijk dat je weet hoe oud je was toen je de diagnose kreeg en wanneer werd vastgesteld dat de kanker niet meer is gevonden.

Vragen over medische aspecten

Waar kan ik vinden wanneer ik kankervrij*) werd?

Deze informatie staat in je patiëntendossier. In Nederland heeft iedereen recht op inzage in het eigen dossier en mag er een kopie van krijgen. Je behandelend arts of huisarts kan jou uitleggen waar je wat kan vinden.

Waar kan ik vinden welk stadium kanker ik had bij diagnose?

In je patiëntendossier staat welk stadium je had bij de diagnose. Je huisarts en behandelend medisch specialist kunnen hier uitleg over geven.

Mijn stadium was niet eenduidig. Ik weet niet of ik onder de kortere termijn voor mijn kankersoort val. Wat moet ik nu doen?

Je behandelend medisch specialist kan jou vertellen of je past onder één van de stadia uit de termijnentabel.

Ik heb erfelijke aanleg voor kanker, val ik onder deze regeling? En moet ik bij mijn aanvraag melden dat ik erfelijke aanleg heb?

Een verzekeraar mag pas vragen stellen over erfelijke aanleg voor kanker boven de vragengrens. Als het bedrag dat je wilt verzekeren ónder deze grens ligt, mag er dus niet naar erfelijke aanleg voor kanker worden gevraagd. Onder de vragengrens hoef je niet te melden dat je preventieve operaties en periodieke controles als een MRI en mammografie hebt gehad in verband met erfelijke aanleg in je familie. Ook bloedonderzoek of een bezoek aan de huisarts of specialist in verband met onderzoek naar een erfelijke aandoening die je zelf (nog) niet hebt, hoef je niet op te geven. Verder mag er onder de vragengrens niet worden gevraagd naar kanker in jouw familie (onder familie wordt verstaan: directe familie zoals ouders, kinderen, broers en zussen).

Je leest hier meer over verzekeren en erfelijkheid.

Bij wie kan ik hulp vragen voor het invullen van mijn gezondheidsverklaring?

Je kunt altijd hulp vragen aan een verzekeringsadviseur. Daarnaast kun je hier een filmpje kijken over het invullen van de gezondheidsverklaring.

Bij mij kwam de kanker terug nadat ik een tijdje kankervrij*) ben geweest. Welke termijn geldt er nu voor mij?

Je moet de datum van de laatste diagnose aanhouden. Dat kan dus ook betekenen dat er een langere termijn voor jou is gaan gelden.

Ik heb alleen een voorstadium van kanker gehad. Moet ik dit vermelden als ik een verzekering aanvraag?

Ja. Als je een voorstadium van kanker of een zogenaamde premaligne aandoening hebt gehad, moet je dit vermelden als je een verzekering aanvraagt. De regeling brengt hierin nog geen verandering. Een voorstadium van kanker – denk aan een onrustige moedervlek, DCIS of afwijkende cellen door HPV - is géén kanker, ook al wordt het soms als kanker behandeld. Verzekeraars bepalen zelf hoe ze bij een verzekeringsaanvraag omgaan met voorstadia van kanker. In veel gevallen leidt dit gewoon tot volledige acceptatie. Afhankelijk van het voorstadium en de kankersoort kan de verzekeraar een premieverhoging of een uitsluitingsclausule toepassen. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt de verzekering geweigerd.

Ik ben al jaren kankervrij*) en kom in aanmerking voor deze regeling. Ik heb echter wel gezondheidsklachten als gevolg van de kanker of de kankerbehandeling. Moet ik dit melden als ik een verzekering aanvraag?

Ja, je moet altijd alle gezondheidsklachten melden bij de aanvraag van een verzekering. Als je onder de schone lei-regeling valt, hoef je niet meer te vermelden dat die klachten het gevolg zijn van jouw kanker of de behandeling daarvan.

Ik heb meerdere kankersoorten gehad. Welke termijn geldt dan voor mij?

Je kijkt per kankerdiagnose hoe lang je kankervrij*) bent en welke termijn daarop van toepassing. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld de tool. In alle gevallen waarin je korter kankervrij bent dan de voor die diagnose geldende termijn, moet je dat bij je verzekeringsaanvraag vermelden.

Vragen over de overlijdensrisico- of uitvaartverzekering

Ik heb al een overlijdensrisicoverzekering, kan ik toch gebruik maken van de regeling?

De regeling geldt voor nieuwe verzekeringen en bij het wijzigen van lopende verzekeringen. Bij een wijziging kun je denken aan een verhoging van het verzekerd bedrag. Je kunt altijd een nieuwe verzekering aanvragen als je onder de voorwaarden van de regeling valt. Maar let op: zeg je huidige verzekering nooit op voordat je een nieuwe hebt afgesloten. En als je sinds het afsluiten van je huidige verzekering nieuwe klachten, ziekten of aandoeningen hebt gekregen, worden deze ook meegenomen bij het afsluiten van een nieuwe verzekering.

Mag een verzekeraar mijn oude gegevens gebruiken als ik een nieuwe verzekering aanvraag, of als ik mijn verzekering wil wijzigen?

Als je voor je lopende verzekering ooit hebt gemeld dat je kanker had, maar nu onder de regeling valt, dan zal de verzekeraar die informatie niet gebruiken bij het beoordelen van de aanvraag voor je nieuwe verzekering of voor de wijziging. Als je voor je huidige verzekering dus ooit hebt gemeld dat je kanker had, mag deze informatie niet gebruikt worden bij het beoordelen van de aanvraag voor je nieuwe verzekering, of voor de wijziging.

Kan ik een nieuwe overlijdensrisicoverzekering bij een andere verzekeraar aanvragen?

Dat kan. Lees hier hoe je het beste te werk kan gaan.

Als ik bij de gezondheidsverklaring meld dat ik kanker had, zonder dat dat had gehoeven, wat zijn dan gevolgen?

De medisch adviseur van de verzekeraar mag dan bij de risicobeoordeling geen rekening houden met het feit dat je kanker had.

Wij willen een huis kopen en een overlijdensrisicoverzekering aan de hypotheek koppelen. Is het verstandig om te wachten met het afsluiten van deze verzekering, zodat we gebruik kunnen maken van deze regeling?

Soms kan wachten een optie zijn. Het is niet verplicht om bij een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Bedenk wel dat hypotheekverstrekkers dit in sommige gevallen wel kunnen eisen.

Hoe zit het met de wachtjaren van de uitvaartverzekering en deze regeling?

Als je aan de voorwaarden van de regeling voldoet, 60 jaar of jonger bent en een uitvaartverzekering wilt afsluiten, hoef je niet te melden dat je kanker had. Je kanker kan dan dus geen reden zijn voor het toepassen van wachtjaren.

Zijn alle aanbieders van verzekeringen (overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen) verplicht om zich aan de schone lei-regeling te houden?

Ja, alle aanbieders van overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen in Nederland zijn verplicht zich aan deze regeling te houden. Die regels staan in het Besluit verzekeringskeuringen ex-kankerpatiënten en de tabel met kortere termijnen voor specifieke kankerdiagnoses die NFK en de verzekeringssector op basis van dit besluit hebben opgesteld.

Waarom geldt deze regeling niet voor een zorg- of arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De zorgverzekering vergoedt de kosten van je medische behandeling(en). In Nederland moet iedereen, ongeacht het ziekteverleden, geaccepteerd worden voor een basiszorgverzekering. Kortom: je kunt daar niet voor worden afgewezen. Het is een verplichte verzekering. Als je een aanvullende zorgverzekering (bijv. een tandartsverzekering) wilt afsluiten, kan de verzekeraar wel naar je gezondheid vragen.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzekert (een deel van) je inkomen als je door ziekte of een ongeval niet of minder kunt werken. Met name voor zelfstandigen is de AOV belangrijk. Bij een AOV word je beoordeeld op de kans dat je arbeidsvermogen afneemt en niet op het risico op overlijden. Het risico op arbeidsongeschiktheid is daarom heel anders van karakter dan het risico op eerder overlijden. Er zijn veel factoren die bepalen of iemand kan werken of niet.

Wat als ik een overlijdensrisicoverzekering wil met premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid?

Sluit je een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering met een arbeidsongeschiktheidsdekking? Dan moet je altijd melden dat je kanker had. De medisch adviseur van de verzekeraar gebruikt deze informatie voor het beoordelen van het risico van arbeidsongeschiktheid. Hij of zij gebruikt de informatie over je kanker niet voor het beoordelen van het risico van overlijden, als je de informatie daarvoor niet hoefde te geven.

*) Met kankervrij bedoelen we op deze website het moment waarop ‘volledige remissie’ werd bereikt, dat wil zeggen dat de arts die je behandelde vaststelde dat de kanker niet meer is gevonden.