• Slider

Toegang tot expertzorg voor alle kankerpatiënten

NFK werkt samen met de patiëntenvertegenwoordigers van onze kankerpatiëntenorganisaties er hard aan  om expertzorg voor alle kankerpatiënten toegankelijk te maken. Met onze visie in de hand lobbyen we bij artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid. We overleggen met de officiële koepels van artsen en ziekenhuizen, we praten op congressen, schrijven artikelen in vakbladen en starten projecten met bijvoorbeeld zorgverzekeraars.

Hiernaast organiseren we bijeenkomsten met de experts in de zorg, de bestuurders en de zorgverzekeraars. Samen met  hen brengen we in kaart wat er moet veranderen in Nederland om de kankerzorg alleen nog maar te laten uitvoeren door expertcentra en partnerziekenhuizen. We denken mee, we stimuleren en oefenen maximale druk uit om ons doel te bereiken. Tot slot zijn we bezig om op onze website voor iedereen transparant te maken in welke mate ziekenhuizen voldoen aan onze criteria voor expertzorg.

Noodzaak voor expertzorg

De ontwikkelingen in de kankerzorg gaan razendsnel. De mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling worden steeds complexer. Deze snelheid en complexiteit maken het voor artsen onmogelijk om voor veel kankersoorten alle ontwikkelingen bij te houden en de complexe mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling goed te beheersen.

Toegang tot expertzorg voor alle kankerpatiënten 

NFK en haar kankerpatiëntenorganisaties willen dat alle kankerpatiënten direct en laagdrempelig toegang hebben tot zorg volgens de laatste inzichten, zorg naar 'the state of the art'. Alhoewel de oncologische zorg in Nederland erg goed is, worden niet alle patiënten volgens deze laatste inzichten behandeld. Dit heeft verschillende oorzaken.

 1. Snelheid en complexiteit van nieuwe ontwikkelingen. De ontwikkelingen in de kankerzorg gaan razendsnel. De mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling worden steeds complexer. Deze snelheid en complexiteit maken het voor artsen onmogelijk om voor veel kankersoorten alle ontwikkelingen bij te houden en de complexe mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling goed te beheersen.
 2. Versnippering van kankerzorg over te veel ziekenhuizen. Een groot deel van de kankerzorg is versnipperd over 80 ziekenhuizen. Hierdoor zien veel ziekenhuizen te weinig patiënten met een bepaalde aandoening om voldoende expertise op te bouwen en zorg naar de laatste inzichten te bieden.
 3. Te weinig specialisatie. Artsen zullen zich moeten specialiseren in één tot drie kankersoorten, afhankelijk van functie en het soort zorg dat ze leveren. Alleen dan kunnen ze hun patiënten zorg bieden volgens de laatste inzichten en volgens de hoogst mogelijke standaard. Als artsen zich specialiseren in een kankersoort zien zij ook veel meer patiënten met de betreffende aandoening. Hierdoor zullen zij steeds beter worden in hun vak: ze herkennen sneller bepaalde symptomen, weten beter hoe en wanneer in te grijpen en kunnen zorgvuldiger opereren. Voor patiënten zal dit resulteren in meer kansen op genezing, levensverlenging en meer kwaliteit van leven.
 4. Onvoldoende investering in zorg en infrastructuur. Om kankerzorg naar de laatste inzichten te leveren, moeten ziekenhuizen investeren in hun organisatie en hun mensen. Uiteraard moeten alle mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling moeten aanwezig zijn. Maar ook: moet het ziekenhuis investeren in mogelijkheden voor nazorg, voor wetenschap, voor evaluatie van de zorg, voor innovatie en voor samenwerking met andere partijen en disciplines.

Expertzorg: ons standpunt

NFK wil expertzorg voor alle patiënten. Patiëntenorganisaties willen dat een steeds groter deel van de kankerzorg wordt uitgevoerd  door een beperkt aantal expertcentra. Deze expertcentra kunnen sommige onderdelen van de zorg overdragen aan “partnerziekenhuizen”. Expertcentra en partnerziekenhuizen moeten zich specialiseren in de betreffende oncologische aandoening. Ook moeten zij investeren in de zorgorganisatie die nodig is om er zorg naar de laatste inzichten uit te voeren. De expertcentra onderscheiden zich van de partnerziekenhuizen doordat zij meer wetenschappelijk onderzoek doen en direct betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe vormen van diagnostiek en behandeling. Ook zijn expertcentra verantwoordelijk voor de uitvoering van complexe of supergespecialiseerde diagnostiek of behandeling. 

De kankerpatiëntenorganisaties hebben hun ambitieuze visie op papier gezet en uitgewerkt in criteria voor expertcentra. Er is een algemeen overkoepelend visiedocument en er zijn visiedocumenten op aandoeningsniveau. Deze vind je hier

Wat is expertzorg

 • Expertzorg bestaat volgens ons en onze kankerpatiëntenorganisaties uit de volgende pijlers.
 • Subspecialisatie van alle betrokken artsen en overige zorgverleners.
 • Multidisciplinaire samenwerking van alle betrokken zorgverleners onder één dak.
 • Wetenschappelijk onderzoek als onderdeel van de dagelijkse praktijk met een onderzoeksafdeling die nauw verbonden is aan de patiëntenzorg
 • Voldoende volume van patiënten, artsen en overige zorgverleners om het volgende mogelijk te maken.

  • Voldoende kritische massa van expertise.
  • Optimale kwaliteit van multidisciplinaire patiëntenzorg.
  • Infrastructuur voor diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg.
  • State-of-the-art-technologie.
  • Concentratie wetenschappelijk onderzoek met innovatieve trials en translationeel onderzoek (voor meer regie, hogere patiëntenaantallen en participatie, betere toegang voor patiënten).
  • Infrastructuur voor continue innovatie en optimalisatie (bijv. value based healthcare).
  • Snelle doorvoering (nieuw) standaardbeleid.

Wat zijn experts

Door hun toegenomen kennis, expertise en handvaardigheid en hun totale toewijding aan hun vakgebied, zowel qua ambacht als wetenschap, zullen experts grenzen kunnen verleggen. Experts hebben het lef en de expertise om complexe patiënten experimentele behandelingen te bieden die hen, ondanks slechte vooruitzichten, toch nog genezing of levensverlenging bieden. NFK wil daarom dat alle kankerpatiënten toegang hebben tot experts. Experts zijn artsen en overige zorgverleners die die in staat zijn om:

 • Met de patiënt,
 • Op maat en professioneel verantwoord,
 • Op basis van (internationaal) zich ontwikkelende kennis, innovatie en wetenschap,
 • In multidisciplinaire samenwerking,
 • Grensoverschrijdend te denken,
 • En ook behandelingen te overwegen en uit te voeren die nog niet zijn vastgelegd in richtlijnen, maar die voor individuele patiënten goede resultaten kunnen bieden.

Wat zijn expertteams en expertcentra

Kankerpatiëntenorganisaties willen dat de experts en gespecialiseerde artsen de zorg verlenen met hun eveneens gespecialiseerde collega’s in multidisciplinaire expertteams. Dit zijn teams waarin al die verschillende artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen samenwerken: ze organiseren samen een polikliniek waarop zij de patiënten samen zien. Ze bespreken samen iedere patiënt en bekijken samen de diagnostiek en de behandelmogelijkheden. De multidisciplinaire teams voeren een eenduidig beleid in een goed georganiseerde samenwerking die zorgen voor korte lijnen, een professionele cultuur en synergie. En deze expertteams werken in expertcentra. Dit zijn ziekenhuizen die zorgen voor een optimale infrastructuur en cultuur zodat de expertteams kunnen floreren, zodat expertcentra en partnerziekenhuizen samen zorgen voor de best mogelijke oncologische zorg voor alle kankerpatiënten.