NFK.nl is een initiatief van de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). NFK is gevestigd aan het Godebaldkwartier 365 (Gebouw Janssoenborch, 3e etage), 3511 DT te Utrecht. Wij zijn verantwoordelijk voor een passende beveiliging van je gegevens, dit is onze privacyverklaring.

Je privacyrechten

Dit is de privacyverklaring van 26 februari 2019 van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. De vereniging respecteert de privacy van al haar contacten en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door jou verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Ons Privacy Statement heeft betrekking op NFK en alle door ons beheerde websites.

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens volgens de AVG (artikel 15) en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen (In de AVG (artikel 16) staat dit recht beschreven als ‘recht op rectificatie’. Daarnaast kun je verzet aantekenen tegen het gebruik van je gegevens, neem dan contact met ons op:

Contactgegevens

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Gebouw Janssoenborch, 3e etage (Hoog Catharijne)

3511 DT Utrecht

T: 088 - 00 29 777

E: secretariaat@nfk.nl

Waarom verwerken we je persoonsgegevens

NFK is afhankelijk van je bijdrage bij het verwezenlijken van onze doelen: betere informatievoorziening, belangenbehartiging en patiënten participatie voor (ex-)kankerpatiënten. Of je dit nu doet door mee te werken aan onderzoek, een campagne te delen of een (online) petitie tekenen: alle hulp is van harte welkom en onmisbaar voor het bereiken van onze missie.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze gegevens.

Beveiliging

NFK heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Bewaartermijn persoonsgegevens

NFK bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. De AVG noemt dit in artikel 5.1(e) opslagbeperking.

Verstrekking aan derden

Voor de uitvoering van werkzaamheden om onze doelstelling te behalen schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van NFK. Dit is vastgelegd in verwerkersovereenkomsten en we zien actief toe op de naleving van de afspraken.

Wij verstrekken je gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, als je toestemming hebt gegeven voor die verstrekking of de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en onze vereniging/stichting.

Verwerkingsdoeleinden per interactie: wat doen we precies met persoonsgegevens?

We verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van giften of die bijdragen aan het realiseren van onze missie.

Hieronder vind je de toelichting van de verwerking per activiteit.

Bezoeken van onze website

Om de werking van onze website te garanderen houden we bepaalde statistieken bij van het bezoek op onze website(s).

Waarom we hiervoor persoonsgegevens moeten verwerken

Wanneer je onze websites bezoekt houdt Google Analytics bij welke pagina’s je bekijkt. Met deze gegevens kunnen we onze site gebruiksvriendelijker maken

Soort gegevens

We verwerken, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Wij gebruiken IP-adressen voor 2 doelen:

  • Om te analyseren hoe vaak de websites worden bezocht. Hiervoor gebruiken wij het statistiekenprogramma Google Analytics.
  • Om de websites veilig en bereikbaar te houden.
Bewaartermijn

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 90 dagen op de webserver bewaard, zodat ze beschikbaar zijn voor analyse door Google Analytics. Daarna blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen. En worden ze ook alleen daarvoor bekeken.

Contact met ons opnemen en vragen stellen

Dit kan per email, of via een online formulier. We leggen je telefoonnummer, adres en/of emailadres vast om de gestelde vraag te kunnen beantwoorden of contact met je te (laten) opnemen.

Waarom we hiervoor persoonsgegevens moeten verwerken

We willen benaderbaar zijn en laagdrempelig: daarom kunt u je vragen aan ons stellen op de daarvoor bestemde pagina’s op onze website. Dit zijn elektronische formulieren die we gebruiken om de juiste persoon contact met je te laten opnemen.

Soort gegevens

Je adresgegevens en de vraag zijn nodig om te bepalen wie er het beste contact kan opnemen via de opgegeven contactwijze.

Minimalisering van gegevensverstrekking

We verzoeken je vriendelijk om zo min mogelijk persoonlijke gegevens in te vullen in het tekstveld. Hoewel de formulieren via een beveiligde verbinding worden verwerkt, raden we aan dit soort informatie alleen de te delen met personen waarbij de doeleinden van vastlegging duidelijk zijn afgesproken. Daar moet je zelf ook scherp op zijn, wij doen ons best maar het blijft mensenwerk.

Bewaartermijn

We streven ernaar om de vraag en je persoonsgegevens te verwijderen of te anonimiseren zodra de vraag beantwoord is. We verwijderen periodiek alle gegevens die we niet meer nodig hebben.

Abonneren op onze nieuwsbrief

We gebruiken je (e-mail)adres om je onze nieuwsbrief te sturen - als je ons daarvoor toestemming geeft bij de aanmelding.

Waarom we hiervoor persoonsgegevens moeten verwerken

We sturen je periodiek een nieuwsbrief om je te informeren over dingen die je kunnen interesseren. En ja dan hebben we je emailadres nodig om de nieuwsbrief te adresseren…

Soort gegevens

We bewaren je e-mailadres voor de nieuwsbrief om te bepalen of je bent aan- of afgemeld Daarnaast vragen we om je naam en geslacht om een persoonlijk aanhef toe te kunnen voegen aan onze nieuwsbrief. Deze hoef je niet te verstrekken, je ontvangt de nieuwsbrief dan met neutrale aanhef.

Bewaartermijn

Je kunt je op elk moment uitschrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, klik hiervoor op de uitschrijflink in de e-mails.

Meedoen aan Doneer Je Ervaring (DJE) panel of vragenlijst

Om de belangen van (ex)kankerpatiënten beter te kunnen behartigen voeren we onderzoeken uit door middel van vragenlijsten (Doneer Je Ervaring). De antwoorden verwerken we anoniem (de antwoorden zijn niet te herleiden naar degene die de vragenlijst heeft ingevuld). Je kunt je opgeven voor ons Doneer Je Ervaring panel: dan wordt je uitgenodigd om deel te nemen aan onze vragenlijsten. Deelname aan vragenlijsten is vrijwillig en anoniem.

Doel van de vragenlijsten

Het doel van een vragenlijst verschilt per onderzoek. Gemene deler is hoe je omgaat met verschillende aspecten van je ziekte en wat je behoefte hierin is. Om betere resultaten te krijgen hebben we meer informatie nodig. Deze afweging wordt per onderzoek gemaakt en vastgelegd. De vragenlijsten bestaan uit vragen die gaan over ervaringen tijdens of na het hebben gehad van kanker. De vragenlijsten kunnen ingevuld worden door (ex-)kankerpatiënten, naasten en in sommige gevallen door zorgprofessionals.

Lidmaatschap van panel

Als lid van het panel ontvang je uitnodigingen voor het invullen van vragenlijsten. Deelname aan vragenlijsten is vrijwillig en anoniem. Als je je aanmeldt voor het Doneer Je Ervaring panel leggen we je email-adres en de diagnosegroep waarmee je ervaring hebt vast. Je emailadres delen wij niet met externen. De ingevulde diagnosegroep bepaalt voor welke vragenlijsten je uitnodigingen wilt ontvangen. Je antwoorden in de vragenlijsten zijn anoniem en niet gekoppeld aan je persoonsgegevens. Leden en donateurs van de 19 kankerpatiëntenorganisaties zijn automatisch lid van het panel, van de patiëntenorganisatie waarbij ze aangesloten zijn.

Beveiliging van persoonsgegevens

Er zijn door ons beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal.

Sociale media

Wij gebruiken o.a. social media om de vragenlijsten aan een zo breed mogelijk publiek aan te bieden. Dus ook als je geen lid bent van ons Doneer Je Ervaring panel kun je vragenlijsten invullen.

We onderscheiden twee soorten gegevens: onderzoeksresultaten en datasets

De resultaten[1] van de onderzoeken en daarop gebaseerde aanbevelingen worden in rapporten gevat. NFK gebruikt de rapporten als onderbouwing voor gerichte acties voor een betere kwaliteit van zorg en leven voor (ex-) kankerpatiënten. Onderzoeksresultaten zijn per definitie niet op het niveau van deelnemers aan het onderzoek en dus niet naar individuele personen te herleiden. De rapporten worden gepubliceerd op www.nfk.nl en zijn voor iedereen toegankelijk. Datasets[2] bevatten de antwoorden op de vragen per invuller zonder persoonsgegevens. We bewaren de datasets 10 jaar om de onderzoeksresultaten aan te kunnen tonen.

Het delen van onderzoeksgegevens

Soms ontvangen we aanvragen van externe partijen (denk aan ziekenhuizen, onderzoekers, beroepsgroepen) om aanvullende resultaten of het gebruik van de datasets. Hiervoor dient altijd een formeel verzoek te worden ingediend door deze externe partijen. Dit verzoek wordt vervolgens beoordeeld door NFK en/of de specifieke kankerpatiëntenorganisatie. Indien het doel van de aanvragen aansluit bij de doelstellingen van NFK, delen we aanvullende resultaten of geanonimiseerde datasets. Verdere Inhoudelijke vragen over de onderzoeken kun je stellen via doneerjeervaring@nfk.nl. Onze Functionaris Gegevensverwerking (FG) ziet erop toe dat er geen nieuw risico op inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers ontstaat door het delen van de geanonimiseerde data. Ook ziet de FG erop toe dat passende beheersmaatregelen zijn getroffen en afspraken in de uitvoering, zoals hierboven geschetst , worden nageleefd. Vragen over de privacyaspecten van de onderzoeken kun je stellen via privacy@NFK.nl.

Bewaartermijn data

De datasets die voortkomen uit Doneer Je Ervaring vragenlijsten bewaren we 10 jaar. Je persoonsgegevens om de vragenlijsten toe te sturen (bij lidmaatschap van het panel), bewaren we totdat je je afmeldt middels de link in elke nieuwsbrief of per mail aan doneerjeervaring@nfk.nl.

Update privacyverklaring NFK 26 februari 2018.

[1] Onder resultaten verstaan wij de geaggregeerde uitkomsten uit DJE vragenlijsten. Deze uitkomsten zijn altijd op groepsniveau. Het zijn geanalyseerde data, in de vorm van grafieken, diagrammen, tabellen of tekst. De uitkomsten zijn niet naar individuele respondenten te herleiden.

[2] Onder datasets verstaan wij de set gegevens met daarin de originele (ruwe) antwoorden per respondent. Van iedere respondent is te herleiden wat deze heeft ingevuld waardoor verdere analyses op de samenhang van antwoorden worden gedaan. De data bevatten nooit persoonsgegevens. Data die kunnen leiden tot de herkenning van personen, worden geanonimiseerd (bijvoorbeeld antwoorden bij de open vragen).

Donateur worden

We hebben geen winstoogmerk en vertrouwen op ondersteuning uit de maatschappij om onze kosten te betalen. Hiervoor zijn donaties van harte welkom en we waarderen je bijdrage enorm.

Waarom we hiervoor persoonsgegevens moeten verwerken

Om de betaaltransactie veilig en correct af te wikkelen hebben we naam en bankrekeningnummer nodig (en je e-mailadres om de betaling te bevestigen. Als je een gift hebt gedaan dan je desgewenst worden toegevoegd aan de verzendlijst van onze nieuwsbrieven, dit kun je aanvinken.

Soort gegevens

We hebben je naam en bankrekeningnummer nodig. Indien je een nieuwsbrief en/of magazine wilt ontvangen ook je adresgegevens.

Bewaartermijn

Om fiscale redenen moeten we deze gegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens inzien

We verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en volgens hierboven geschetste afspraken. Wil je je persoonsgegevens inkijken? Of wil je gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem. Laat het ons weten per post of e-mail.

Social media

We faciliteren waar gewenst het gebruik van social media om informatie en ervaringen uit te wisselen.

Soort gegevens

We verwerken geen gegevens van deze media. Je aanmelding via het sociale medium gaat via je persoonlijke account.

Privacy

De privacy op social media is voor velerlei interpretatie vatbaar en verandert wekelijks. We doen ons best om gebruikers te behoeden voor inbreuken op privacy. Maar door de aard van het medium is dit voornamelijk een verantwoordelijkheid van jezelf. Deelname doe je vanuit je persoonlijke account, hiervoor ga je eerst een relatie aan met het medium.

Bezwaartermijnen

Deze staan in de voorwaarden van het social media platform.

NFK gebruikt cookies op haar websites

NFK maakt op al door haar beheerde website(s) gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site voor jou gemakkelijker te maken, de kwaliteit van onze website testen, je gericht advertenties van onze campagnes laten zien of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen.

Wij maken op onze website(s) gebruik van functionele, analytische en advertising cookies. Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken:

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

Analytische cookies worden door NFK gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van de website(s) te kunnen testen en te optimaliseren.

Advertising cookies maken het mogelijk om jou bepaalde relevante advertenties voor onze campagnes te laten zien.

Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die je bekijkt of je bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Hoe lang blijven de cookies op mijn computer, tablet of telefoon staan?

Functionele cookies worden na je bezoek aan onze website(s) weer gewist. Analytische en advertising cookies worden niet automatisch gewist. Je zult ze dus zelf moeten verwijderen.

Lees hier ons volledige cookie statement.