NFK biedt op deze pagina verschillende tools aan om te helpen bij thema's rondom kanker en werk.

De folder 'Werk en kanker' is een gesprekshulp voor medewerker en werkgever. De informatie in de folder kan houvast geven bij het gesprek en bij het omgaan met werk in een tijd die al turbulent genoeg is.

Wil je weten wat jouw rechten en plichten zijn op de werkvloer tijdens en na kanker? De 'Denkhulp werk en chronisch ziek' beantwoordt vragen over werk en inkomen.

Kun je niet of minder aan het werk? Bekijk de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid in drie stappen met de 'Inkomensrisicoscan'

In de handleiding 'Wat en hoe bij kanker' staat wat je per fase in het ziekteproces van je zorgverlener mag verwachten, met welke situaties je rekening kunt en moet houden en welke activiteiten je kunt en moet ondernemen om de regie over werkhervatting te houden en de reïntegratie te bevorderen.

Websites over kanker en werk

UWV en kanker
Op de website van het UWV vind je heel veel informatie, zowel voor werknemers als werkgevers, over wat te doen bij ziekte.

Kanker.nl
Op de website van Kanker.nl vind je informatie voor werknemers, zelfstandigen en naasten van kankerpatiënten.

Informatie over het Nederlandse sociale stelsel
In het dossier "Sociale zekerheid in Nederland" staat informatie over het sociale stelsel dat in Nederland geldt. Je leest er over sociale voorzieningen en sociale verzekeringen.

Omgaan met medewerkers die thuis mantelzorg verlenen
Op www.werkenmantelzorg.nl zijn allerlei tips voor werkgevers, werknemers en collega’s te vinden, over hoe zij om kunnen gaan met medewerkers die thuis mantelzorg verlenen. Bijvoorbeeld aan een zieke partner, kind, familielid, buurtgenoot of kennis.

Verwijsgids kanker
De Verwijsgids kanker is bedoeld om patiënten en hun naasten te helpen bij het vinden van aanvullende behandelingen en begeleiding die zij op enig moment na de diagnose nodig hebben.

Artikelen en publicaties over kanker en werk

Publieksversie van de ProfielAcceptatie-schaal

De Start Foundation heeft onderzocht hoe werkgevers worden beïnvloed door bijzondere kenmerken van (mogelijke) werknemers. Bijvoorbeeld op het gebied van chronische ziekten, andere arbeidsbeperkingen of een belast verleden. De resultaten van het onderzoek staan in de ProfielAcceptatie-schaal.

Artikelen over kanker en werk

  • Zomereditie Jij 2014‘ Jij’ is een uitgave van NFK. Dit nummer gaat over meedoen, over in de maatschappij actief zijn en blijven, ook als je kanker hebt. Bijvoorbeeld door te werken.
  • Werken na kanker. Dit boek is geschreven voor mensen die zelf kanker hebben, maar het is ook heel goed bruikbaar voor werkgevers, collega’s of bedrijfsartsen. Het geeft concrete tips en voorbeelden over kanker en werk.

Artikelen over reïntegratie na kanker

  • Terug naar de werkvloer, reïntegratie bij kanker. Werkgevers denken te vaak dat iemand met kanker niet meer op het werk terugkomt. Ten onrechte. want kanker wordt steeds meer een chronische ziekte. In dit artikel lees je over drempels om weer aan het werk te gaan, over het belang van goede communicatie en meer.
  • Met kanker mag je best doorwerken! In dit artikel staan allerlei tips voor werkgevers en arboprofessionals, over hoe zij de begeleiding van medewerkers met kanker vorm kunnen geven.
  • Proces kanker en werk. Kanker verloopt in verschillende fasen. Eerst krijg je de diagnose, dan een behandeling, en tenslotte nazorg. En dan nog de laatste fase, waarin je de gevolgen van dit alles ervaart. Ook op je werk doorloop je dan fasen. Die staan allemaal in dit handige overzicht.
  • Factsheet borstkanker en werk. In dit factsheet vind je een aantal cijfers van de Borstkankervereniging Nederland.
  • Feiten en cijfers werken en kanker (I) en feiten en cijfers over werken en kanker (II) verschenen in B, het blad van Borstkankervereniging Nederland.
  • Blauwdruk kanker en werk, met bijbehorend achtergronddocument. Dit is een leidraad voor professionals die jou als werknemer met kanker begeleiden. Bijvoorbeeld (bedrijfs)artsen, medische professionals en arboprofessionals. De leidraad is opgebouwd aan de hand van de verschillende fasen in het ziekteproces die je meemaakt als je kanker hebt. Per fase staat beschreven welke gevolgen dit heeft voor je werk of werkhervatting, en hoe de verschillende professionals daarmee om kunnen gaan.